1. izboljšanje regionalne mobilnosti in podpiranje multimodalnega

1.                 
Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ki
se kažejo v spodbujanju infrastrukture in naložb podjetij.

2.                 
Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih
tehnologij in pove?anje njihove uporabe in kakovosti – širitev širokopasovnih
storitev in uvajanje visoko hitrostnih omrežij.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

3.                 
Pove?anje konkuren?nosti malih in srednjih podjetij –
spodbujanje podjetništva ter kmetijskega sektorja, ter sektorja ribištva in
akvakulture – razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za mala in srednja
podjetja, zlasti za internacionalizacijo.

4.                 
Podpora prehodu na nizko oglji?no gospodarstvo v vseh
sektorjih – podpora energetski u?inkovitosti in uporabi obnovljivih virov
energije v javni infrastrukturi, spodbujanje proizvodnje in distribucije
energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

5.                 
Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter
prepre?evanja in obvladovanja tveganj, vklju?no s pristopi, ki temeljijo na
ekosistemu.

6.                 
Varstvo okolja in spodbujanje u?inkovite rabe virov –
vlaganje v vodni sektor varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ukrepi za
izboljšanje urbanega okolja.

7.                 
Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v
klju?nih omrežnih infrastrukturah – razvoj celostnega, visokokakovostnega in
interoperabilnega železniškega sistema, izboljšanje regionalne mobilnosti in
podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega obmo?ja.

8.                 
Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile –
dostop do delovnih mest za tiste, ki iš?ejo zaposlitev in neaktivne osebe, trajnostno
vklju?evanje mladih na trg dela, ter aktivno in zdravo staranje.

9.                 
Spodbujanje socialnega vklju?evanja in boja proti
revš?ini – aktivno vklju?evanje, vklju?no s spodbujanjem enakih možnosti in
dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, spodbujanje
razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev,
vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, spodbujanje socialnega podjetništva in
vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

10.             
Vlaganje v spretnosti, vseživljenjsko u?enje in izobraževanje
ter krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega u?enja, izboljšanje odzivnosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela in vlaganje v
spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko u?enje z razvojem izobraževalne
infrastrukture.

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in u?inkovita javna uprava –
krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na
podro?ju izobraževanja, vseživljenjskega u?enja, usposabljanja in zaposlovanja
ter socialnih zadev.