Almanya’ya bulunan havaalan?na inen bir ki?inin, devam?nda

Almanya’ya seyahat etmek umuma
mahsus (bordo) pasaport sahibi ki?iler vize almak zorundad?r. Hali haz?rda
Schengen vizesi bulunanlar?n ise vize almas?na gerek yoktur. Ye?il pasaport,
gri pasaport ve diplomatik pasaport sahibi ki?ilerin ise, 90 günü a?mayan
Almanya seyahatleri için Almanya vizesi almas?na gerek yoktur.

Schengen vizesi, 26 ülkenin
uluslar aras? seyahatle ilgili kendi aralar?nda olu?turduklar? bir sözle?medir.
Bu sözle?meye göre, taraf olan 26 ülkenin birinden al?nacak Schengen vizesi
ile, 90 günü a?mamak ko?uluyla, ek bir vizeye ihtiyaç duymadan 26 ülke
rahatl?kla gezilebilmektedir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Almanya vizesi 3 k?s?mda
incelenir. C tipi olan vize, Almanya’ya seyahat, sa?l?k ve ziyaret gibi
amaçlarla gelmek isteyenlerin, Almanya konsoloslu?undan veya yetkili
acentalardan alabilecekleri K?sa Süreli vizedir. Schengen vizesi de denir. 90
gün geçerlidir. 90 günden fazla Almanya’da kalmak isteyenler ise (e?itim,
çal??ma vb…çe?itli amaçlarla gelmek isteyenler) Almanya konsoloslu?una
ba?vurarak Ulusal vize almak zorundad?r. Bu vizeye D tipi vize de denir. D tipi
vize Erasmus, çal??ma, aile birle?imi gibi konular? içerir. Üçüncü vize türü
ise Transit vizedir. Aktarma olarak Almanya’da bulunan havaalan?na inen bir
ki?inin, devam?nda ba?ka bir ülkeye seyahat edecek olmas? ve Schengen vizesi
olmamas? durumunda al?nacak olan vize türüdür. Transit olarak kullan?labilecek
havaalanlar? ise genellikle Frankfurt/Main, Köln-Bonn ve Berlin-Tegel hava
limanlar?d?r.

Almanya vizesi için gerekli olan
evraklar ?u ?ekilde s?ralanabilir:

–         
Maksimum 10 y?l önce ç?kart?lm??, dönü? için
minimum 3 ay daha geçerlili?i olan ve minimum 2 bo? sayfas? olan pasaport

–         
2 adet biometrik foto?raf (En geç 3 ay önce
çekilmi? olmas? gerekiyor)

–         
Güncel olan ve ve üzerinde ikamet adresi bulunan
tam vukuatl? nüfus kay?t örne?i (e-devletten ve ilgili nüfus müdürlüklerinden
temin edilebilir.)

–         
Önlü arkal? nüfus cüzdan? fotokopisi (Yeni
kimlik kart? ç?kart?larak ba?vurulmas? önerilir)

–         
Ba?vuru formu (Ki?isel bilgiler, ki?inin maddi
durumu ve seyahat amac? gibi bilgiler içerir)

Vize alacak ki?i henüz re?it de?ilse (18 ya?
alt?ndaysa), vize ba?vurusunda yan?nda anne babas? veya yasal vasisi
bulunmal?d?r