Botoks 1 y?l kadar sürdü?ünü görmekteyiz. Yani

Botoks ile terleme tedavisi

 

Sa?l?kl? her insan gün
içerisinde terler fakat baz? ki?ilerde özellikle koltuk alt?, el ve ayaklarda
a??r? terleme gözlemlenebilmektedir. Bu durum ki?ilerin el s?k??amamak,
istedi?i tarzda ayakkab? giyememek ya da k?yafet seçimlerinde k?s?tlamaya
gitmek gibi farkl? sorunlara yol açmaktad?r. Buda asl?nda bireylerin ya?am
kalitelerinde sosyal hayatlar?nda olumsuz etkiler yaratmakta ve kendilerine
olan güvenlerini sarsmaktad?r.
K?r???kl?k tedavisine zaten kullanmakta oldu?umuz botoks bize terleme
tedavisinde de bu anlamda çözüm sunuyor. Normal ya?ant?n?zdan kopmadan sadece
ö?le aras?nda bile yapt?rabilece?iniz bu uygulama ile terleme ile ilgili
?ikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Terleme tedavisinde botoks nas?l etki göstermektedir?

 

Terleme tedavisinde Botoks uygulamas? bölgedeki sinir
iletisini geçici olarak durdurur. Terleme bölgesine botoks yap?lmas? ile o
bölgede terlemeye sebep olan sinirlerin iletisi ve dolay?s?yla terin üretilip
d??ar? at?lmas? engellenmi? olur. Terleme i?levi vücudun di?er bölgelerinden
yap?lmaya devam edilir.

A??r? terleme olan bölgeye (el ayas?, koltukalt? veya
ayak taban?) iyot-ni?asta testi yap?ld?ktan sonra 10-15 noktaya toplamda
100-150 ünite botoks enjekte edilir. Özellikle koltuk alt? terleme tedavisinde yap?lan
botoks i?lemi genellikle a?r?s?z ve son derece konforludur. El ayas? ve ayak
taban? terleme tedavisinde ise gerekti?inde a?r? kesici kremler veya sinir
bloklar? ile a?r? kontrolü yap?lmaktad?r. Botoks ile terleme tedavisi i?lemi
sonras? herhangi bir ilaç kulan?m? ve pansuman gerekmez, ki?i normal
ya?ant?s?na devam eder.

 

 

 

 

Terleme tedavisi için kullan?lan botoks ne zaman etki
eder?

Terleme tedavisi için kullan?lan botoks 3-7 gün
içinde etkisinin tamamen gösterir. Yeni 3-7 gün içinde uygulama bölgesinde
terleme durur. Botoks etkisinin 6 ay içerisinde kaybeden bir ilaçt?r. Ancak botoks
ile terleme tedavisi yapt???m?z hastalar?m?zda özellikle birkaç uygulama
sonras? etkinin 1 y?l kadar sürdü?ünü görmekteyiz. Yani botoks ile 10 dakikal?k
bir i?lemle 1 y?l boyunca terlemeden kurtulmu? olursunuz.