I. prezint? ?i rezolv? din punctul de vedere

I. ALEGEREA TEMEI PENTRU LUCRAREA DE LICEN??
1. Despre Examenul de licen??
La finalizarea studiilor universitare de licen??, ciclul de 3 ani, studen?ii sus?in examenul de licen??,
prin care trebuie s? demonstreze gradul de însu?ire ?i aprofundare a cuno?tin?elor teoretice ce
definesc specializarea în domeniul informaticii economice, dar ?i capacitatea de a le folosi în
solu?ionarea unor probleme concrete din cadrul societ??ilor comerciale, abilitatea de a proiecta ?i
realiza practic un produs software care s? r?spund? unor cerin?e reale, formulate de absolvent
împreun? cu coordonatorul ?tiin?ific al lucr?rii de licent?. Examenul de licen?? constituie deci actul
final al studiilor universitare de licen??.
Examenul de licen?? organizat de Facultatea de Informatic? Managerial? cuprinde, conform
metodologiei aprobate de Senatul Universit??ii Româno – Americane, dou? probe ?i anume:
? Proba 1 – Evaluarea cuno?tin?elor fundamentale ?i de Specialitate – examen scris;
? Proba 2 – Prezentarea ?i sus?inerea lucr?rii de licen?? elaborat? de absolvent.
Lucrarea de licen?? este realizat? de absolvent sub îndrumarea unui cadru didactic, pentru o tem?
aleas? din lista temelor orientative (vezi “Teme propuse pentru lucrarea de licen??”) ?i acceptat? de
coordonatorul ?tiin?ific. Ea va fi sus?inut? în fa?a unei comisii de licen??, format? din 3 membri si un
secretar.
Lucrarea de licen?? este o lucrare scris?, de anvergur?, realizat? de absolvent cu un scop precis ?i
pe baza unui plan prestabilit ?i riguros, conform unei structuri cadru (vezi “Con?inutul cadru al lucr?rii
de licen??”). Ea trebuie s? con?in?, în mod obligatoriu, un produs software realizat pentru tematica
respectiv?, într-un limbaj de programare ales de absolvent.
Cererea prin care se solicit? aprobarea temei ?i a coordonatorului lucr?rii de licen?? va fi avizat?
de coordonatorul ?tiin?ific ales ?i va fi aprobat? de decanul facult??ii.
Lucrarea de licen?? nu trebuie privit? ca un act formal necesar încheierii studiilor universitare, ci
ca o încununare a întregii activit??i de instruire desf??urat? de absolvent. Lucrarea de licen?? are un
caracter aplicativ, prezint? ?i rezolv? din punctul de vedere al specialistului în informatic?, o problem?
real? de eviden?? economic?, propunând solu?ii de proiectare, realizare, dezvoltare ?i implementare a
unui produs software. Programul trebuie realizat conform metodologiilor studiate, fiind evaluat din
punct de vedere al eficien?ei economice, al posibilit??ilor de exploatare curent? ?i de dezvoltare
ulterioar?. Toate acestea dau m?sura calit??ii ?i nivelului de preg?tire teoretic? ?i aplicativ? de
specialitate a studentului, a probit??ii lui profesionale. Pornind de la probleme reale, specifice
domeniului de eviden?? economic? ?i bazându-se pe preg?tirea ?tiin?ific? dobândit?, absolventul
analizeaz? situa?ia existent? ?i cerin?ele beneficiarului, formuleaz? probleme, identific? oportunit??i,
concepe ?i proiecteaz? tehnici ?i instrumente de prelucrare automat? a datelor ?i verific? veridicitatea
lor. Mai mult, prin competen?ele sale de economist, absolventul estimeaz? costurile investi?iei
aferente platformei hardware ?i software pe care o proiecteaz? ?i o propune, calculeaz? eficien?a
economic? a acesteia. Scopul lucr?rii de licen?? este de a verifica practic cuno?tin?ele acumulate,
3
discern?mântul, abilit??ile practice de utilizare a instrumentarului informatic, inventivitatea ?i
creativitatea absolventului, lucrarea realizat? fiind un atestat al cuno?tin?elor dobândite ?i
performan?elor realizate de absolvent în anii preg?tirii universitare.

x

Hi!
I'm Johnny!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out