Kårstøkomplekset strømme gjennom anlegget hver dag. VET GAS

Kårstøkomplekset
nord for Stavanger spiller en avgjørende rolle i transport og prosessering av
gass og kondensat fra sentrale områder av norsk sokkel. Formålet er å skille
hydrokarbonene som kommer inn i Statpipe og Åsgard Transport rike
gassledninger. Den mottar også ustabilisert kondensat gjennom en rørledning fra
Sleipner East. Gassblandingene som kommer til Kårstø er delt inn i metan
(naturgass), etan, propan, isobutan, normalt butan, nafta (naturgassin) og
stabilisert kondensat. Tørrgass – metan pluss noe etan – ledes gjennom Statpipe
/ Norpipe og Europipe II-systemene. Kårstø er en av verdens største produsenter
av flytende petroleumsgasser (LPG), som eksporteres til sjø til kunder over
hele verden. Propan lagres i to store kunstige steinheller med en samlet
kapasitet på 90 000 tonn. Normal butan, isobutan, nafta og stabilisert
kondensat holdes i ståltanker. Første gass nådde anlegget i 1985 gjennom
Statpipe fra Statfjord, og den første tørrgassen ble sendt til Emden i Tyskland
15. oktober samme år. Gassco er operatør, med Statoil som teknisk tjenesteyter
(TSP). Kårstø ligger i Tysvær i Rogaland fylke og er et prosessanlegg for gass
og kondensat. Anlegget mottar gass via rørledning fra Nordsjøen og Norskehavet.
Etter at de våte gassproduktene er blitt skilt ut, ledes tørrgassen til
Tyskland, mens de våte gassproduktene transporteres fra anlegget med skip.

Kårstø-prosessanlegget i Nord-Rogaland er den største av sitt slag i Europa.
Anlegget har en sentral rolle i transport og prosessering av gass og kondensat
/ lysolje fra store steder på norsk sokkel. Rundt 30 felt er koblet til Kårstø
via rørledninger, og millioner av kubikkmeter gass og kondensat / lysolje
flyter inn i anlegget hver dag. Der blir de tyngre komponentene skilt ut, mens
resten, som kalles tørr gass eller salgsgas, røres videre til kontinentet. Den
første gassen nådde anlegget 25. juli 1985, og den første tørrgassen ble sendt
fra Kårstø til Emden i Tyskland 15. oktober samme år. Siden 1993 har anlegget
også vært i stand til å motta og stabilisere kondensat fra Sleipner-feltet. I
2000 var anlegget klar til å motta gass fra Åsgard og andre felt i Norskehavet
gjennom Åsgard Transport-rørledningen. Siden 2014 har anlegget også vært i
stand til å motta og stabilisere kondensat / lysolje fra Gudrunfeltet. Den
siste utviklingen på Kårstø har gitt en stor økning i kapasiteten til å motta
og behandle gass. Rundt 90 millioner standard kubikkmeter rik gass kan strømme
gjennom anlegget hver dag. VET GAS På prosessanlegget separeres vått gass
(NGL-naturgassvæsker) fra den rike gassen og deles inn i produktene propan,
normal butan, isobutan, nafta og etan. Propan lagres i to store bergkamre med
en total kapasitet på 90.000 tonn, mens butan, isobutan, nafta og etan lagres i
tanker. Produksjon av LPG, etan og stabilisert kondensat / lysolje resulterer i
rundt 700 tankdockings per år, noe som betyr at Kårstø-anlegget står som verdens
tredje største produsent av LPG. Tørrgass Tørrgassen eksporteres fra Kårstø via
Europipe II rørledningen til Dornum i Nord-Tyskland og gjennom Statpipe og
Norpipe rørledninger til Emden. Eier: Gassled Operatør: Gassco Teknisk
tjenesteleverandør: Statoil

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team