Kolekcja detale i elementy wyposa?enia budz? zainteresowanie wspó?czesnych

Kolekcja specjalna Ko?o Stal
Nierdzewna to zbiór doskona?ej jako?ci produktów przeznaczonych do ?azienek
publicznych i takich przystosowanych dla niepe?nosprawnych – czyli wszedzie
tam, gdzie poza estetyk? wa?na jest trwa?o??, higieniczno?? i ?atwo??
czyszczenia. W tej serii znajdziemy umywalki, miski ust?powe, deski sedesowe
oraz pisuary, wykonane ze stali nierdzewnej, czyli materia?u ca?kowicie
odpornego na korozj?, mo?liwego do stosowania w agresywnych ?rodowiskach i
odpornego na wysokie temperatury.

Stal nierdzewna w domowej
?azience?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Metalowe detale i elementy
wyposa?enia budz? zainteresowanie wspó?czesnych projektantów i u?ytkowników –
na dobre zago?ci?y w wielu domach. Mo?na je spotka? w kuchni, salonie,
sypialni, a tak?e w ?azience. Efekty wizualne, które stwarza zastosowany we
wn?trzach metal, sta?y si? nie tylko symbolem stylu high-tech, elementy
metalowe potrafi? te? o?ywi? tradycyjne aran?acje. Ich atutem jest b?yszcz?ca
powierzchnia, odbijaj?ce si? w niej ?wiat?o buduje we wn?trzu malarskie efekty.
Najch?tniej elementy metalowe stosuje si? w ?azience.

Jak piel?gnowa? stal nierdzewn??

Z?ota zasada czysto?ci w ka?dym
domowym pomieszczeniu brzmi: rób wszystko, by zapobiega? zabrudzeniom. Co to
oznacza w ?azienkowej praktyce? Najwa?niejsze to stara? si? unika? trudnych do
usuni?cia zabrudze?, starannie obchodzi? si? ze stalowymi elementami, unika?
lub minimalizowa? ich kontakt z brudz?cymi substancjami.

Przetarcie mi?kk?, wilgotn?
szmatk? stalowej powierzchni pozwoli w szybki i prosty sposób usun?? ?lady po
kropelkach wody czy odciski palców. Przy wi?kszych zabrudzeniach nale?y u?ywa?
delikatne detergenty, takie jak na przyk?ad p?yny do naczy?. Dobrym
rozwi?zaniem mo?e by? zakup preparatu przeznaczonego specjalnie do piel?gnacji
stali nierdzewnej. Na co dzie? mo?na te? wypróbowa? kilka domowych sposobów,
szczególnie w sytuacji, kiedy nasze zabrudzenia nie s? zbyt silne i zaschni?te.
Sprawdzonym patentem jest u?ywanie roztworu wody i myd?a, którym nale?y
delikatnie przetrze? czyszczon? powierzchni?, a nast?pnie wytrze? i
wypolerowa?, najlepiej szmatk? z owczej we?ny. Równie dobre efekty daje
czyszczenie stali z pomoc? wody sodowej, octy lub soku z cytryny. Podobnie jak
w przypadku roztworu myd?a tak?e i w tym przypadku nale?y zmoczy? delikatn?,
mi?kk? ?ciereczk? i przeciera? czyszczon? powierzchni?.

x

Hi!
I'm Johnny!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out