Koroner popülasyonlarda obezlik ve ?eker hastal??? oranlar?n?n yüksek

Koroner arter
hastal??? nedir?

Koroner arter hastal???, koroner arterlerin genellikle
ateroskleroz (damar sertli?i) nedeniyle daralmas? veya t?kanmas?d?r.
Ateroskleroz (di?er ad?yla arterlerin (atardamarlar?n) «sertle?mesi» veya
«t?kanmas?»), arterlerin iç duvarlar?nda kolesterol ve ya? birikintilerinin
(plak) meydana gelmesidir. Bu plaklar arteri fiziksel olarak t?kayarak veya
anormal arter tonu ve fonksiyonuna neden olarak kalp kas?na kan ak???n?
s?n?rland?rabilir. Yeterli kan ak??? olmadan kalp, oksijene ve gerekti?i gibi
çal??mak için ihtiyaç duydu?u ya?amsal besinlere aç hale gelir. Bu durum anjin
ad? verilen gö?üs a?r?s?na neden olabilir. Kalp kas?n?n bir k?sm?na akan kan
tamamen kesilir veya kalbin enerji ihtiyaçlar? kan ak???n?n miktar?n? a?arsa
bir kalp krizi (kalp kas?n?n hasar görmesi) meydana gelebilir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Koroner arter
hastal???n?n risk faktörleri nelerdir?

De?i?tirilebilir olmayan risk faktörleri (de?i?tirilemez
olanlar) ?unlard?r: ? Erkek cinsiyeti. Erkeklerde kalp
krizi riski kad?nlardakinden daha yüksektir ve erkekler kalp krizini
kad?nlardan daha erken ya?ta geçirirler. Ancak 70 ya? ve üzerinde, erkekler ve
kad?nlar e?it risk ta??rlar. ? ?leri ya?.
Koroner arter hastal???n?n gerçekle?me ihtimali ya?land?kça, özellikle de 65
ya??ndan sonra, artar. ? Ailede kalp hastal??? geçmi?inin
olmas?. Ebeveynleriniz kalp hastal??? geçirdiyse (bilhassa 50 ya??ndan önce
kalp hastal??? tan?s? konmu?sa) sizin de kalp hastas? olma riskiniz yüksektir.
Erken te?his ve tedavi için kalp hastal??? taramalar?na ba?laman?z gereken
zaman? doktorunuza sorun. ? Irk.
Afrika kökenli Amerikal?lar Kafkas ?rk?na göre daha ciddi yüksek tansiyon
sorunlar?na sahiptir ve dolay?s?yla kalp hastal??? riski daha yüksektir. Kalp
hastal??? riski Meksika kökenli Amerikal?lar, Amerikan yerlileri, Hawaii
yerlileri ve baz? Asya kökenli Amerikal?lar aras?nda da yüksektir. Bunun bir
nedeni, bu popülasyonlarda obezlik ve ?eker hastal??? oranlar?n?n yüksek olmas?d?r.
De?i?tirilebilir risk faktörleri (tedavi veya kontrol edebilecekleriniz)
?unlard?r: ? Sigara kullanmak ve sigara
duman?na maruz kalmak ? Kan kolesterolü ve
trigliseritlerin yüksek olmas? –özellikle yüksek LDL veya «kötü» kolesterolün
100 mg/dL’den fazla olmas? ve dü?ük HDL veya «iyi» kolesterolün 40 mg/dL’den
dü?ük olmas?. Kalp veya kan damar? rahats?zl?klar? olan baz? hastalar ve
oldukça yüksek bir risk ta??yan di?er hastalar 70 mg/dL’den dü?ük bir LDL
seviyesi hedeflemelidir.? Yüksek tansiyon (140/90 mm/Hg
veya üzeri) ? Kontrolsüz diyabet ? Fiziksel hareketsizlik ?
Fazla kilolu olmak (beden kütle endeksi veya BMI 25- 29 kg/m2 ) veya obez
olmak (BMI en az 30 kg/m2 ) NOT: Kilonuzun da??l?m? önemlidir. Bel
ölçünüz, ya? da??l?m?n? belirlemenin bir yoludur. Bel çevreniz, belinizin
göbe?in hemen üzerinden ölçülmesiyle elde edilir. Kad?nlarda 89 cm., erkeklerde
ise 101,6 cm. üzerindeki bir bel ölçüsüyle kardiyovasküler hastal?k riski
artar. ? Kontrolsüz stres veya sinir ? Doymu? ya? ve kolesterol oran? yüksek bir diyet ? Çok fazla alkol almak Risk faktörleriniz ne kadar fazlaysa
koroner arter hastal?k riskiniz o kadar büyüktür.