Möten djupare blick på det olika elementen i

Möten
med Bilder

Vad menas med
begreppet visuell kommunikation och vad kan ses
som visuell kommunikation?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Visuell
kommunikation betyder att bilder kan säga mer än det den gestaltar
och kan bära med sig vissa sociala, politiska och kulturella
betydelser.

GUI,
grafisk design foto och illustration m.fl. kan alla räknas som
discipliner inom visuell kommunikation.

Vad är
metod och vad är teori?

Metoden
bestäms av det verktyg man bestämmer sig för att använda för att
samla in sitt forskningsmaterial. Teori är det perspektiv man väljer
att utgå ifrån när man samlar in sitt forskningsmaterial och är
utgångspunkten för tolkningen av ens material.

Vad
är det för skillnad på tolkning och analys och hur skulle Erwin
Panofsky göra en bildanalys?

En analys innebär
att man tar en närmre och djupare blick på det olika elementen i en
bild och designerar delbetydelser till de små delarna. Tolkning är
när man läser av helhetsuttrycket beroende på vilket perspektiv
man bestämt att läsa av den med.

Panofsky
skulle först beskriva vad man ser, därefter analyserar man vad
detta är och sen i slutet gör man sin tolkning.

Hur gör man en
formanalys?

Beskrivningen lägger
grunden till detta, man berättar vad bilden gestaltar, hur det ser
ut helt enkelt. Man kan även gå djupare in och beskriva hur vissa
färger drar ut varandra.

Hur gör man en
stilanalys, finns det några problem?

En stilanalys görs
genom att man söker efter gemensamma stildrag eller specifika
kännetecken i konst, det kan vara små saker som hur man målar
fingrar eller hur man hanterar färger. Detta kan begränsas till en
specifik person men görs ofta för att för att hitta
karaktäriserande drag inom en epok.

Det finns en viss
del problem med denna typ av analys, då man först måste
specificera vad en “stil” är och hur den genomförs, sen
efter det måste man generalisera stilen vilket kan lämna ut
detaljer som kan komma att påverka tolkningen vid senare tillfälle.

Hur beskriver
Gregor Paulsson arbetsprocessen med en ikonografisk metod?

Det
första man gör enligt Paulsson är att samla in material man vill
studera (bilder), andra steget är att studera dess egenskaper och
avgöra vilka grunder som har gett de en viss klassificering. Som
Tredje steg undersöker man varför de ser ut som det gör under den
bestämda tidsperioden. Till sist forskar man om det är ett unikt
fenomen eller något som var vanligt förekommande under den tiden.

Vad är Carlo
Ginzburgs “spår” för något?

Små detaljer som
skapar ett mönster i en bild.

Vad är
pre-ikonografisk beskrivning, ikonografisk analys och ikonografisk
tolkning?

Pre-ikonografisk
beskrivning – man bestämmer motivets primära eller naturliga
betydelse

ikonografisk
analys – Man identifierar motivets sekundära eller konventionella
betydelse

ikonografisk
tolkning – Hur man ska förstå bildens inre betydelse

Vad är semiotik
och finns det några problem med den?

Semiotik
är en vetenskaplig disciplin som undersöker teorier och metoder för
teckentolkning och undersöker hur tecken används eller kan användas
som språk.

Den
har blivit ifrågasatt om det är korrekt att jämställa visuella
och verbala tecken. Fungerar verkligen terminologin som “att
läsa en bild” och några andra frågor.

Inom semiotiken
vad menas med tecken, uttryck, innehåll och bildkoder?

Bilden som helhet
kan ses som ett tecken i sin helhet, och består av ett uttryck (en
känsla) och ett innehåll (vad den illustrerar). Bildkod är sen en
kulturs förendade förståelse av tecknet och dess innebärande
mening.

Vad betonas inom
receptionsforskning?

Man
betonar betraktarens roll.

Vad är
betecknande, betecknat, representamen, referent och interpretanten?

Betecknande
(signifier) – Tecknets fysiska form
Beteckande (signified) –
Meningen eller idén bakom tecknet
Representamen –
Självaste representationen i sig, den refererar till något
Referent
– Det tecknet refererar till
Interpretanten – Den som mentala
bilden

Beskriv hur
Roland Barth skulle analysera en bild och vad menar han med
förankring?

Han
skulle först fastställa bildens denotation, vad bilden föreställer
för att få en grundförståelse. Efter det så skulle han söka
efter konnotationen, bildens värderingar vilket är ofta knutet till
betraktarens kulturella och personliga erfarenheter.

Vad är en
kontext?

I vilket sammanhang
en bild presenteras.

x

Hi!
I'm Johnny!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out