Ø eksporteve të mallrave. Sipas autoritetit qendror

Ø  Potenciali
i turistëve në eco hotelin “The Green Idea”

         
Në vitin 2016 kontributi nga udhëtimet dhe turizëm përbënte 11.1% të
GDPsë (1)                           Sipas të dhënave në INSTAT  numri i turistëve arriti rreth 2 milionë (2).
Turizmi në Shqipëri është një sektor i cili është në rritje dhe kontribuon në
ekonominë vendase. Kushte këto për krijimin e bizneseve të ndryshme të lidhura
me fushën e turizmit, siç do të jetë eco hoteli “The Green Idea”. Vizitorët
udhëtojnë në sezone të ndryshme të vitit për turizëm veror, dimëror, kulturor,
historik etj. Në jugun e Shqipërisë nurmi i turistëve është i lartë dhe ardhjet
mvizotërojnë gjatë gjithë vitit.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Sipas të dhënave në faqen https://sq.wikipedia.org/wiki/Turizmi_n%C3%AB_Shqip%C3%ABri

   Gjithnjë e me shumë turizmi në Shqipëri po
shndërrohet në furnizuesin kryesor të ekonomisë, me të ardhura. Turizmi u ngjit
në krye të klasifikimit për sa i përket prurjeve valutore në ekonominë vendase
nga jashtë. Vlerat monetare që u përfituan kaluan dërgesat e emigranteve, të ardhurat
nga eksportet dhe të ardhurat që futen nga investimet direkte, duke u
shndërruar në një burim madhor të ardhurash dhe punësimi. Mirëpo zhvillimi
spontan i pambështetur me strategji të qarta dhe cilësi shërbimesh, nuk mund të
shndërrohet në një mjet të qëndrueshëm për të garantuar ritme të larta
rritjeje. Për 9-mujorin, të ardhurat nga turizmi arritën në 754 milionë euro,
një vlere kjo rreth 28 për qind më e larte se vlera e eksporteve të mallrave.
Sipas autoritetit qendror bankar, rritja vjetore e të ardhurave nga turizmi
vlerësohet në rreth 23 për qind. Ritmet e rritjes së këtij sektori, në fakt,
rezultojnë të jenë më të larta se në çdo sektor tjetër. Ekspertet shpjegojnë
se, hapësirat për një rritje më të larte janë të mëdha, por parashikueshmëritë e
sakta mungojnë. Sipas strategjisë aktuale për zhvillimin e turizmit, e cila
është aktualisht në fuqi, të ardhurat nga ky sektor deri në vitin 2012 duhet të
arrijnë në 464 milionë dollarë. Ndërkohe jemi të paktën pesë vite në kohe para
këtij parashikimi, ku prurjet nga turizmi në fund të vitit 2006 ishin më
shumë se 800 milionë euro. Vetëm nga janari deri në shtator të këtij viti e
kanë vizituar vendin tonë 1 milion e 600 mije persona, ndërsa strategjia
parashikon që deri në vitin 2012 numri i vizitoreve të arrinte në 1 milion e
250 mije persona.

      
 Në Sarandë numri i turistëve të
arritur në port ishte rreth 200.000 veta (3). Vizitorët në Ksamil parashikohet
të përbëjnë 30% të tyre (60.000 veta) dhe ” The Green Idea” synon të zotërojë
25% të tregut (15.000 veta)

Ø  Çmimet
e eco shtëpive do të jenë të vendosura sipas madhësisë së tyre

Eco shtëpi të vogla 75 €

Eco shtëpi të mesme 100 €

Eco shtëpi të mëdha 175 €

Ø  Preferencat
e vizitorëve parashikohen të jenë si më poshtë

Eco shtëpi të vogla  30% (4.500 veta)

Eco shtëpi të mesme 50% (7.500 veta)

Eco shtëpi të mëdha 20% (3000 veta) 

Ø  Të
ardhurat totale parashikohen të jenë 1.537.500 €

Ø  Shpenzimet
e parashikuara

Shpenzimet përfshinë kostot për
shtëpitë, tokën, punëtorët,marketingun, mobilimin etj.

       
    Dhjetë shtëpitë do të ndërtohen prej druri.
Çmimi mesatar i llogaritur për ndërtimin e një shtëpie është 20.000€. Detaje
për materialet, veglat etj. Gjenden në faqen  https://www.logcabinhub.com/costs-to-build-a-log-cabin/

        
   Stafi do të përbëhet nga katër manaxher
(krijuesit e këtij projekti), personeli i sanitarisë dhe ndihmës të tjerë. Paga
totale e tyre vjetore parashikohet të jetë 50.000 €. Do të përfshihen  rreth 14 punonjës me pagë mujore mesatare 300€.

            Vlera e moblilimit, kryesisht me
material bamboo, parashikohet të këtë vlerën 100.000€ për të dhjeta shtëpitë.
Do të përfshihen krevate, karrige, tavolina, dollape etj.

             Llojet të tjera pajisjesh si
panelet, pajisjet elektroshtëpiaket ekologjike etj. parashikohet të kenë vlerën
140.000€ për të gjitha eco shtëpitë.

         
Sipas marrëveshjes, zotëruesi i tokës ku do të ndërtohen eco shtëpitë do
të marri 20% të fitimit. Vlera llogaritet të jetë 307.500€

         
Shpenzimet për marketing si reklamat, broshurat, krijimi dhe
administrimi i faqes së internetit etj. parashikohet të jenë rreth 90.000€

 

Ø  Totali
i ketyre shpenzimeve është 937.500€

Ø  Fitimi
parashikohet të jetë 1.537.500-937.500= 600.000€

 

                                                        

 

 

                                      Misi