Science är ännu ett begrepp dock mer

Science education integration är ett annat begrepp som beskriver tematiskt arbete utifrån naturvetenskapliga ämnen som integreras i ett gemensamt tema (Åström, 2008). Det som framgår ovan visar på att definitionen för arbetssättet inte har en tydlig precisering. Även Putwain, Whiteley och Caddick, 2011, anser att omfånget av olika begrepp för  arbetssättet är stort (Putwain, Whiteley & Caddick, 2011). Ursprungligen kommer begreppet från Henriette Schrader-Breymann och hennes ide om arbetsmetoden startade i en förskola runt tidigt 20-30-tal. Henriette införde en medelpunkt inom elevernas skolarbete som fick benämningen “arbetsmedelpunkt” Detta innebar att eleverna arbetade med ett tema under en månads tidsperiod (Doverborg & Pramling, 1991). Begreppet arbetsmedelpunkt ändrades till ett mer passande begrepp som “intressecentrum” (ibid.)

Skolverket belyser innebörden på olika sätt mellan åren 1948-2011 och det har bland annat inneburit enklare former av undervisning i de lägre åldrarna medan den innefattat mer invecklade innebörder i de högre årskurserna. Teoriintegration är ännu ett begrepp dock mer komplext och används för de senare skolåren då tematiska undervisningen syftar till att olika naturvetenskapliga ämnen, så som biologi, kemi, fysik samverkar kring ett gemensamt tema. Detta för att kunna ge en förklaring på några grundläggande teorier av  naturvetenskapliga fenomen. Ett exempel på det skulle kunna vara atommodellen som beskrivs ur de olika naturvetenskapliga ämnen för att skapa ett större sammanhang och förståelse för eleverna (Andersson 2008). För de lägre årskurserna används problemfokuserad integration där alla ämnen integreras i ett gemensamt tema. Tanken med problemfokuserad integration är att eleverna ska kunna skapa en helhet. Holistiskt lärande är ett begrepp som beskriver ett lärande som fokuserar på att skapa sammanhang, en helhetsbild av delar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Holistiskt lärande innebär det att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext (NE, 2017). 

x

Hi!
I'm Johnny!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out