Slazenger seçenekleri ile kar??m?za ç?kan ürün en

Slazenger Nedir?Slazenger parfüm olarak bilinse de asl?nda çok eskiden bu yana ayakta durabilen en eski spor malzeme üreticilerinden biridir.?ngilizlere ait bir markad?r. ?lk ç?kt??? y?llarda yani 1881 lerde kurucusu olan Ralph Slazenger daha çok tenisle ilgili ürünler üretmekteydi. ?lk tenis seti ürününü kurulduktan dört y?l sonra All England Lawn Tennis and Croquet Club ?ampiyonas?nda piyasaya sürdü. O tarihten itibaren h?zla yükselmeye ba?lad?, tüm dünyaya tenis top satmaya ba?lad? ve bu günlerde kadar geldi.Slazenger ara ara golf ile ilgili ürünlerden de üretip piyasaya sunsa da as?l odakland??? ürünler hep teniz malzemeleri oldu.  Yapt??? tenis toplar? k?sa zamanda dünyan?n en iyi tenis toplar? haline geldi. Günümüzde halen en iyi teniz topu markas? aras?nda ilk bilinenler ve tercih edilenler aras?ndad?r. Ah?aptan üretti?i tenis raketleri ile de k?sa zamanda dünyada ün ald?. Kaliteli ah?ap kulland??? içinde k?sa zamanda marka de?erini yükseltti.Slazenger Parfüm Nedir?Slazenger parfüm gençlik ate?inin parfümde son bulmu? hali. Genç de?il ama hala kendinizi genç hissediyorsan?z yine bu parfüm tam sizlik.  Genelde sporcular?n yada spor sevenlerin tercih etti?i erkek parfüm olarak  öne ç?ksa da herkese hitap eden slazenger kal?c? kokusu ile sizleri ba?ka bir yerde ba?ka zamanda gibi hissettirecek.  Bu üründe ilk öncelik kalitedir. ?lk ç?k??lar?nda tenis ürünleri hat da tenis raketi olarak ah?ap raketlerle markala?an slazenger o anda nas?l en kaliteli ah?ap malzemeyi kullan?yorsa ?uan da reklam filmlerinden, içinde kullan?lan malzemelere ve hat da ?i?e tasar?m?na kadar kaliteden asla taviz vermiyor.  Sportmen bir ki?ili?iniz var ise ki?ili?inizi yans?tacak harika bir parfüm olarak favorileriniz aras?na girebilir.Mavi, turuncu ve ye?il renk seçenekleri ile kar??m?za ç?kan ürün en kal?c? kokusuyla en etkileyici parfümler aras?nda da yerini almaktad?r.Mavi olan?, ruh dünyas?n?n derinli?ini ve sonsuzlu?u ifade eder. Bu ürün üretilirken san?r?m derinli?e binaen mavi renk tercih edilmi? olmal?. Sporcu ki?ili?inizi öne ç?karabilece?iniz bu slazenger erkek parfüm  markan?n en favori ürünüdür. Turuncu renge sahip olan bayan parfüm ise bayanlar aras?nda popüler olmas?n? hareketli ne?eli, ve sosyal yönü a??r basan bayanlara yönelik  kalite üretimi ile öne ç?kar. Sportif erkeklerin için üretti?i parfümlerin yan?nda sportif ve enerjik bayanlar? da unutmayarak bu ürünü ortaya ç?karm??lar. Narenciye kokusu ile narenciye bahçelerinin ferahl???n? temsil ederek  rahat,sakin, yumu?ak kad?ns? özellikleri ön plana ç?kar?r.Ye?il olan ise tasar?m?nda sporcu mataras? yani su kab?ndan esinlenmi?tir. Yine sporcu ki?ili?i öne almak amaçlanmaktad?r. Tasar?m?nda de?i?iklik yapmas?na ra?men kalitesinde kokusunda ayn? özelliklerini koruyan Slazenger Active Sport Ye?il Erkek Parfümü sizi ba?ka diyarlarda hissettirecek.