Son ?stanbul Üniversitesi T?p Fakültesine gitmi? ve 1967

Son y?llarda sürekli
olarak aç?klamalar?yla gündemde bulunan Canan Karatay en çok
merak edilen isimlerden birisidir. Canan Karatay kimdir? Memleketi
neresidir ve gerçek ya??n?n ne oldu?u merak konusudur.

Canan Karatay 2 Mart 1943
y?l?nda dünyaya gelmi?tir. Memleketi Elaz??’d?r. Elaz??’da
?zzetpa?a Mahallesindeki evlerinde do?an ikinci çocuktur.
Evlenmeden önceki soyad? Efendigildir. Annesi Vasfiye Efendigilve
babas? Ömer Naim Efendigil ‘dir. Annesi Fizik ö?retmeni babas?
da avukatt?r. 4 k?z çocuklar? bulunan anne baban?n 2. k?z?d?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Canan Karatay ‘?n E?itim
Hayat?

?lkokulu,
Elaz?? Atatürk ilkokulu’nda okuyan Canan han?m, ilkokulu
bitirdikten sonra Amerikan K?z Lisesinde okumak için ?stanbul’ a
yat?l? olarak ailesi taraf?ndan 11 ya??nda gönderilmi?tir.
Liseden 1961 y?l?nda mezun olduktan sonra ?stanbul Üniversitesi
T?p Fakültesine gitmi? ve 1967 y?l?nda mezun olmu?tur. Okuma
hayat?na devam ederken Eski?ehir Bardakç? köyünde ve Gaziantep
Nizip te gönüllü olarak çal??m??t?r.


hastal?klar? uzman? olarak ihtisas yapm?? ve 1972 y?l?nda
tamamlam??t?r. Ba? asistan olarak ?stanbul Üniversitedi tedavi
klini?inde çal??m??t?r. Bu s?rada Türkiye ‘de bir ilki
gerçekle?tirmi?tir. Cerrahi bir yard?m almadan kal?c? ve geçici
kalp pili uygulama tekni?ini ba?ar?yla gerçekle?tirmi?tir.
Cerrah
pa?a T?p fakültesinde 1979 y?l?nda doçent oldu.1979 y?l?nda
felsefe bölümü kurucusu olan ayn? zamanda ö?retim üyeli?i
yapan Ali Ba?ak Karatay ile evlendi.
1986
y?l?nda Haseki hastanesinde Kardiolog olarak çal??t?. 1998
y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, iç ve
kalp hastal?klar? alan?nda profesör oldu. Yeditepe Üniversitesi
ve Kadir Has üniversitelerinde ö?retim üyeli?i yapm??t?r.
2006-2010 y?llar? aras?nda istanbul Bilim Üniversitesinde
rektörlük yapm?? olup 2010-2012 y?llar? aras?nda ö?retim
üyeli?i yapt?.2012 y?l?ndan beri Kad?köy Florence Nightingale
Hastanesinde çal??maktad?r.

Yay?nlad???
birçok makale, yaz? ve kitaplar? bulunmaktad?r. Sa?l?k alan?nda
insanlar? bilgiledirmek amac?yla 6 kitap yazm??t?r. Çal??malar?
yerli yabanc? bir çok dergide yay?nlanm??t?r.

x

Hi!
I'm Johnny!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out