TU?I quên m?t hi?n t?i v?n còn

TU?I TR? VÀ NH?NG “M?NG KHUY?T” TRONG TÂM H?NTrên cu?c ??i này, m?i ng??i luôn khát khao hoàn thi?n cho mình m?t “hình tròn” ??p ?? nh?t. ?ó là”hình tròn” ???c d?n ghép nên b?i nh?ng m?nh ghép kì di?u: m?nh ghép c?a trí tu?, c?a các ??c tínhtrong nhân cách,… và ???c tô b?ng nh?ng gam màu ??c bi?t- gam màu r?c r? c?a tình b?n, tình yêu, ni?m?am mê và ??c m? b?ng cháy… H?n 7,4 t? ng??i trên th? gi?i có h?n 7,4 t? hình tròn khác nhau, t?o nêns?c hút riêng, th??ng hi?u riêng c?a m?i ng??i. Nh?ng không tuy?t ??i là cái l? t? nhiên c?a cu?c s?ng,m?i “hình tròn” luôn có nh?ng “m?ng khuy?t”, nh?ng thi?u sót v?i các gam màu “tô l?n x?n”. Ch?c h?nd?c ch?ng ???ng dài c?a tu?i tr?, v?i bao khát v?ng, nhi?t huy?t, ai c?ng ph?n ??u, n? l?c ?i tìm nh?ng”m?ng ghép”, gam màu còn thi?u trong “hình tròn” c?a mình…? Có nh?ng ng??i dành c? tu?i thanh xuân ?? tìm ki?m nh?ng “m?nh ghép” ki?n th?c, tô thêm vào”hình tròn” c?a mình gam màu tuy?t ??p c?a trí tu?.? Có ng??i dành c? thanh xuân ?? theo ?u?i tình yêu, h?c cách yêu th??ng và ?ón nh?n yêuth??ng… H? dành c? t?m lòng mang ??n ni?m vui, h?nh phúc cho ng??i khác ?? nh?n l?i ???cni?m vui và h?nh phúc còn ng?t ngào h?n th?…? M?t s? khác m?t h?n n?a quãng ???ng thanh xuân m?i nh?n ra ?âu là ?am mê ?ích th?c c?a b?nthân và n? l?c theo ?u?i nó.? L?i có ng??i mãi nu?i ti?c v? quá kh? mà quên m?t hi?n t?i v?n còn nhi?u c? h?i phía tr??c ??làm “hình tròn” c?a mình ??p thêm…