v tarihinde ekonomiye yeterli deste?i sa?lamak maksad?yla dördüncü

v Dördüncü Önlem Paketi: Hükümet, 13
Mart 2009 tarihinde ekonomiye yeterli deste?i sa?lamak maksad?yla dördüncü
paketi aç?klad?. Eximbank sermayesi, 500 milyon TL daha artt?r?ld?. Otomobilde
ve beyaz e?yada, ÖTV oran? 3 ay süre ile dü?ürüldü. Konut stoklar?n? eritmek ve
in?aat sektörünü desteklemek için KDV(Katma De?er Vergisi) oran? % 18’den % 8’e
dü?ürüldü. Kobilerin ihtiyaçlar?n? kar??lamak için 75 milyon TL de?erinde ek
ödenek ilgili fona verildi.

v Be?inci Önlem Paketi: Hükümet
taraf?ndan 25 Mart 2009 tarihinde ekonomide ya?anan s?k?nt?lara paralel olarak
yeni önlem paketi aç?kland?. Bina ve i? yeri sat??lar?ndan al?nan % 18 KDV, 3
ay süre ile % 8’e indirildi. Tapu harc? % 0,15’ten % 0,5’e dü?ürüldü. Mobilya
sektörünü desteklemek amac?yla ev ve ofis mobilyalar?ndan al?nan % 18 KDV, 3 ay
süre ile % 8’e indirildi. Bili?im ürünü malzemelerin KDV oran? da 3 ay süre ile
% 18’den % 8’e indirildi. Tar?m, sanayi ve hizmet sektöründen baz? al?nan
vergiler, 3 ayl???na % 8 ‘e indirildi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

v Alt?nc? Önlem Paketi: 18 May?s 2009
tarihinde Bakanlar kurulu taraf?ndan haz?rlan?p Meclis Komisyonu taraf?ndan
kabul edilen “Kamu Finansman? ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanunda
De?i?iklik Yap?lmas?” konulu kanun teklifi ile y?ll?k cirosu 25 milyon TL
alt?nda olan ve 250 çal??an? olan i?letmelere, Kredi Garanti Kurumu taraf?ndan
i?letmelerin anla?mal? bankalardan kullanaca?? kredilerin % 65’lik k?sm?na
devlet garantisi verilmesine karar verildi. Kalan kredinin % 35’lik k?sm?n?n
bankalar taraf?ndan destek sa?lanmas? amaç edinildi. Kredi kullanan
?irketlerin, kamu borcu olmamas? ve son iki y?l içinde takibi gereken borcu
olmamas? ?artlar? arand?. Anla?mal? bankalar, ?irketlere kulland?rd?klar?
krediler için dosya haz?rlayarak kefil olmas? için ilgili fona gönderdi. Dosya
incelemesi neticesinde mali durumu düzgün olan ?irketlerin çektikleri kredilerin
% 65’ine ilgili fon, kefillik sa?lad?. Hazine, ilgili fona 1 milyar TL fon
aktar?m? yapt?. Bu paketin bankac?l?k sektörüne etkisi, 10 milyar TL oldu.

v Yedinci Önlem Paketi: Hükümet
taraf?ndan 4 Haziran 2009 tarihinde krizin piyasalarda olu?turdu?u etkileri
azaltmak amac?yla yeni bir ekonomik paket haz?rland?. Bu paket, bölgesel
geli?mi?lik fark?n? minimuma dü?ürmek, rekabet gücünü artt?rmak, ARGE
faaliyetlerine destek olmak amac? ile haz?rland?. Bu paket, kimyasal madde ve
ürünlerin imalat?, rafine edilmi? petrol ürünlerin imalat?, motorlu kara ta??t?
imalat?, demiryolu ve tramvay lokomotif ve vagon imalat?, liman ve liman
hizmetleri, elektronik sanayi yat?r?mlar?, t?bbi aletler ve ilaç imalat?,
makine imalat? ve madencilik yat?r?mlar? ve bölgesel ve sektörel te?vik
sistemini kapsad?. Bu te?vik sisteminin en önemli k?sm?n? bölgesel ve sektörel
te?vikler olu?turdu. Bakanlar Kurulu karar? ile olu?turulan ?statistiki Bölge
Birimleri S?n?fland?r?lmas? sistemi do?rultusunda Türkiye 26 alt bölgeye
bölündü. Sosyal ve Ekonomik Geli?mi?lik Endeksi kullan?lmak suretiyle Türkiye
dört gruba bölündü. Bölgesel ve Sektörel Te?vik Sistemi gere?i, Birinci bölgede
ileri teknoloji gerektiren yat?r?mlar te?vik edildi. ?kinci bölgede teknoloji
yo?un sektörler desteklendi. Üçüncü ve dördüncü bölge olarak adland?r?lan Do?u
ve Güneydo?u Anadolu Bölgeleri, tar?m ve tar?ma dayal? imalat sanayi, haz?r
giyim, deri plastik e?ya gibi emek yo?un sektörler, e?itim, sa?l?k ve turizm
desteklendi. Önlem paketinin di?er bir bölümünü de istihdam k?sm?
olu?turdu. Krizin etkisi ile i?sizlik oran? h?zl? bir ?ekilde artarak % 14,5
gibi yüksek de?ere ula?t?. Paketle en az 500 bin ki?iye istihdam ve 200 bin
ki?iye mesleki e?itim kazand?r?lmas? amaç edinildi. Bu paket ile özel istihdam
bürolar?na i? ili?kisi kurma imkân? tan?nd?. ??KUR(Türkiye un faaliyetleri
artt?r?ld? ve yeni kaynaklar aktar?ld?.

x

Hi!
I'm Johnny!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out